Anonim Şirketi ile Limited Şirketi Arasındaki Farklar

Anonim Şirketi ile Limited Şirketi Arasındaki Farklar Nelerdir? Anonim Şirketi Nasıl Kurulur? Limited Şirketi Nasıl Kurulur?

Anonim Şirketi ile Limited Şirketi Arasındaki Farklar
Anonim Şirketi ile Limited Şirketi Arasındaki Farklar

ANONİM ŞİRKET

 

1.  Tek kişi ile kurulabilir ortak sayısı sınırsızdır.

2.  50.000 - TL Esas sermaye, 100.000.- TL Kayıtlı sermaye ile ku­rulabilir.

3.  Tahvil çıkarılabilir.

4.  Pay devri kolayca gerçekleştirilebilir. Noterden yapılma mecburiyeti yoktur. Hamiline yazılı pay senetlerinde teslim yeterlidir. Ticaret sicilde tescil mecburiyeti yoktur,

5.  Şirket pay senedinin 2 yıl geçtikten sonra satılması durumun­da elde edilen kazanç tutarı vergiye tabi değildir.

6.   Halka açılma imkanı vardır. (Limited şirket halka açılamaz)

7.  Ortağın kamu borçlarından sorumluluğu yoktur. Anonim Şir­ketlerde ortağın vergi, SGK ve şirketin diğer borçlarından dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Tek sorumluluğu taahhüt ettiği sermaye borcunu ödemesidir.

8.  Şirket sözleşmesi ancak esas sermayenin yarısına tekabül eden ortakların kararıyla değiştirilebilir.

9.  Sermayesi 250.000 - TL ve üstünde olan şirketler bir avukatla danışmanlık anlaşması yapmak zorundadır.

10.  Ortakların şirkete verdiği emanet paralar, ödünçler, borç­lar hiçbir koşul belirtilmeden hemen iade edilebilir.

11.  Şirket organı Genel Kurul ve Yönetim Kurulundan oluşmak­tadır.

12. Halka açık ya da halka kapalı olup olmadığına bakılmaksı­zın tüm AŞ'lerde "Kayıtlı Sermaye Sistemini" kabul etmek mümkün olup, genel kurul toplantısı yapılmaksızın kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırma yetkisi Yönetim kuruluna tanınmıştır.

13.  Ek ödeme yükümlülüğü mevcut olmayıp, ortaklar sadece sermaye taahhüdü ile sorumlu tutulabilirler.

14.  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Anonim Şirketlerin GK Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Ba­kanlık Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerinin 32. Mad­desinde detaylı olarak hangi GK toplantılarında bakanlık temsilci­sinin bulunması gerektiği tek tek sayılmıştır.(örneğin; sermaye artı­rımı, azaltımı, birleşme, bölünme, tür değiştirme, amaç ve konu de­ğişikliği vb gibi..)

15.  E-Genel Kurul (Elektronik Genel Kurul) ve Yönetim Kurulu yapabilme imkânı tanınmıştır, (TTK mad 1527 ve AŞ. Genel Kurulla­rının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve Tebliğ)

16.  AŞ'lerde Şirketin feshi ile ilgili şirket ortaklarına bir hak tanınmamıştır.

17.  Ödünç para bulmak için borç senetleri (tahvil) çıkarabilir. (TTK md. 504).

 

 

LİMİTED ŞİRKET

 

1.   Tek kişi ile kurulabilir. Azami ortak sayısı 50 kişidir.

2.   10.000 TL Esas sermaye ile kurulabilir.

3.  Tahvil çıkaramazlar, Tahvil çıkaramadığı gibi menkul değer­lerle ilgili aracılık faaliyetinde bulunamazlar

4.  Şirket pay senedinin satışı genel kurul onayı gerekli olup sa­tış noterden yapılmalıdır. Ticaret sicilden de tescil edilmesi gerek­mektedir.

5.  Şirket hissesi kaç yıl sonra satılırsa satılsın elde edilen ka­zanç gelir vergisine tabidir.

6.   Halka açılma imkanı yoktur.

7.  Ortağın kamu borçlarından sorumluluğu vardır. Şirketin Ver­gi, SGK primi borçlarının tahsil edilemeyen kısmından tüm malvarlığıyla sorumludur.

8.  Şirket sermayesinde esas sermaye öngörülmemişse şirket ortaklarının 2/3 ünün kararıyla değiştirilebilir.

9.    Limited şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.

10.  Ortaklardan alman tüm emanetler ve ödünç paralar, ancak tüm alacaklar ödendikten sonra geri ödenebilir,

11.  Limited şirketler için sigortacılık faaliyeti yapma yasağı kaldırılmıştır.(Daha önceki uygulamada şirket türü olarak sadece A.Ş. ler sigortacılık faaliyeti yapabiliyorlardı,)

12.  Şirket organı Genel Kurul ve Müdür/Müdürler Kurulundan oluşmaktadır.

13.  Anonim şirketlerden farklı olarak kayıtlı sermaye sistemi kabul edilmemiştir. Bu sebeple Ltd'nin sermaye artırımı yapabilme­si için genel kurul toplantısı yapmaları gerekir.

14.  Ortaklar şirket sözleşmesiyle, esas sermaye payı bedeli dı­şında kanunda öngörülen hallerde ek ödeme ile de yükümlü tutulabilirler.

15.  Yeni TTK’da limited şirketin ortaklarına kâr payı avansı da­ğıtabileceği düzenlenmiştir. Yeni TTK'nın ilgili maddelerinin verdi­ği yetkiye dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Kâr Payı Avansı Dağıtılması Hakkında Tebliğ'de kâr payı avansı dağıtım şartları, ödenmesi ve yönetim organının görevlerine ilişkin bilgiler ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir.

Tebliğ uyarınca, ara dönem finansal tablolara göre kâr edilmiş olması ve genel kurul kararın kâr payı avansı dağıtımına ilişkin ka­rar alması durumunda limited şirket kâr payı avansı dağıtabilecek­tir.

16.  Hiçbir Ltd toplantısında Bakanlık Temsilcisinin bulunması­na gerek yoktur. (TTK mad.407 ve 617, Madde Bakanlık temsilcisi­ne ilişkin olan hükümlerin kıyasen uygulanamayacağını belirtmiş­tir, Aynı zamanda, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik sadece AŞ'lerden bahsetmiştir.)

17.  Sermaye Şirketi olması sebebiyle e-Genel Kurul (Elektro­nik Genel Kurul)ve Müdürler Kurulu yapabilme imkanı AŞ’lerde olduğu gibi Limited Şirketlere de tanınmıştır.

18. Yeni TTK ile ortaklara haklı sebeple şirketin feshini isteme hakkı tanınmıştır.

 

Meşgale Örnekleri için Tıklayınız:

Ayrıntılı İncelemek İçin Tıklayınız....